ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้

Thursday, 24 May 2012 03:11 administrator
Print PDF

 

ตามประกาศ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เรื่อง รับสมัครเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน  จำนวน  4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้จัดการโครงการฯ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิจัยโครงการเพิร์ช  จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา  และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัิดเลือกได้  ดังนี้

ผู้จัดการโครงการฯ

ไม่มีผู้สมัคร
พยาบาลวิจัยโครงการเพร์ช

ลำดับที่ 1 นางสาวราตรี  วงจันเลียง

นักเทคนิคการแพทย์
ลำดับที่ 1 นางสาวชลดา  รู้คุณ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ลำดับที่ 1 นางสาวอัมพิกา  นึกสู้

 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวมารายงานตัว  และปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน  2555 ภายใน เวลา 08.30 น.   ที่สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดสระแก้ว  หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์

สามารถ  Download  ประกาศรายละอียดเพิ่มเติม    คลิกที่นี่

 

Last Updated on Thursday, 24 May 2012 03:20